תקנון אתר

1. מבוא
1.1. אתר "נריה סטודיו לעיצוב" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הכולל מידע, מוצרים ושירותים שונים בענף העיצוב הגרפי, שכתובתו ברשת הינה nerya-studio.com .

1.2. תקנון אתר זה, המווה גם לתנאי השימוש באתר נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.

1.3. אנא קרא תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם השימוש באתר. המשך גלישתך באתר, וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר") במלואו.

2. הגדרות מונחים
2.1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.

2.2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "הסטודיו" משמעו "נריה סטודיו לעיצוב" שעל ידי נריה בן משה – הרב ישעיהו המשורר 16 פ”ת – בעל העסק המפעיל את האתר .

2.3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "האתר" משמעו אתר אינטרנט זה בשם "נריה – סטודיו לעיצוב" שנמצא בבעלות "הסטודיו" כפי שמצויין בסעיף הקודם 2.2, ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.

2.4. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, גם מי שאינו רשום כמנוי באתר ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".

3. תנאי שימוש
3.1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, בכפוף להרשמה כמנוי. השימוש בתכנים המוצגים באתר כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האתר", וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

3.2. "הסטודיו" אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

3.3. אתר זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אתר זה שייכות ל "הסטודיו", ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ"הסטודיו".

3.4. אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר – מידע מתוך אתר זה – כולו או חלקו, אלא בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש – מ"הסטודיו" שעל ידי נריה בן משה – הרב ישעיהו המשורר 16 פ”ת.

3.5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינו של "הסטודיו" בלבד.

4. אתרי צד ג'
4.1. באתר זה משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאתר "נריה סטודיו לעיצוב" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באתר – שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.

4.2. "הסטודיו" אינו מתחייב כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים.

4.3. אין "הסטודיו" או מי מטעמו מתחייבים כי אתרי צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, ו"הסטודיו" לא יישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אתר ו/או מידע המופיע באתרים אחרים, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד "הסטודיו" או מי מטעמו.

4.4. "הסטודיו" לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי "הסטודיו" לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או לבעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

4.5. "הסטודיו" לא יישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד "הסטודיו" בגין כך.

5. אחריות השימוש
5.1. "הסטודיו" לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

5.2. "הסטודיו ו/או בעליו, ואו מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

5.3. "הסטודיו" אינו מתחייב כי התכנים באתר ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.

6. אבטחת מידע:
6.1. "הסטודיו" רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות האתר.

6.2. "הסטודיו" עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.

6.3. רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. "הסטודיו" איננו מתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתי "האתר" (או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור "האתר") יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באתר ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את "הסטודיו" מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד "הסטודיו" ו/או מי מטעמה בגין כך.

7. השירות
7.1. השירות באתר "נריה סטודיו לעיצוב" ניתן לשימוש כפי שהוא AS IS. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "הסטודיו" בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.

7.2. "הסטודיו" אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין "הסטודיו" מתחייב כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "הסטודיו", נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

7.3. "הסטודיו" ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

7.4. חלק מהשירותים באתר "נריה סטודיו לעיצוב" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.

7.5. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, למעט פרטי כרטיסי אשראי, ייאספו ויישמרו אצל "הסטודיו" ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.

8. פרטיות
8.1. השימוש במידע

8.1.1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולבצע רכישת שירותים באמצעות האתר.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
8.2. העברת מידע לצד ג'

8.2.1. "הסטודיו" לא ימסור את פרטיך האישיים לאף גורם אחר מלבד צוות האתר. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

8.2.2. כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

8.3. מסירת מידע לצד שלישי

8.3.1. "הסטודיו" מתחייב כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין "הסטודיו" שתחייב חשיפת פרטיך;
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם "הסטודיו" ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לחברה כלשהי – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שחברה זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
8.4. Cookies

8.4.1. אתר "נריה סטודיו לעיצוב" משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.

8.4.2. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו"הסטודיו" לא יישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.

9. שונות
9.1. "הסטודיו" שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "הסטודיו" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

9.2. "הסטודיו" שומר לעצמו את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האתר, יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באתר.

9.3. אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו תקנון אתר הסטודיו ו/או מדיניות הפרטיות של הסטודיו אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אז התוקף של ההוראות האחרות של תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.

9.4. שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר של הסטודיו ו/או במדיניות הפרטיות של הסטודיו לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

9.5. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

9.6. "תקנון האתר" כפי שמופיעים באתר זה כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך באתר "נריה סטודיו לעיצוב".

9.7. "תקנון האתר" אינו מפרט את תנאי הסכם השימוש בקבצי הפונטים הנרכשים דרך האתר. את כל פרטי הסכם השימוש בפונטים תוכלו למצוא כאן.

10. דיוור ישיר אלקטרוני
10.1 "הסטודיו" מציע לך להנות ממידע אודות האתר, שירותיו, מוצריו ותחומי פעילותו אשר יישלח אליך באמצעות דוא"ל. מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלתו.

10.2 "הסטודיו" לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

10.3 כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

11. הרכישה

חיוב התשלום עבור המוצרים יתבצע בקנייה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי במחיר שפורסם בדף המוצר בעת ביצוע העסקה, בתוספת הוצאות משלוח.
בעל העסק יהיה רשאי לשנות את עלות המוצרים והמשלוח מעת לעת. המחיר תקף ביחס להזמנה שביצע מבצע הפעולה הוא המחיר שפורסם באתר בעת הושלם תהליך ההזמנה.
העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו.
על הרוכש להיות מעל גיל 18.

12. החזרות וביטולים

12.1 לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
12.2 ביטול ההזמנה יעשה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני neruabm@gmail.com
12.3 בביטול ההזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם (במידה וההזמנה כללה משלוח, דמי המשלוח לא יוחזרו).
12.4 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
12.4 אין החזרת מוצרים שנעשו באופן אישי ללקוח.
12.5 העסק ידאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 14 ימי עסקים (לא כולל את יום ההזמנה)
12.6 העסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
12.7 ניתן לבדוק את סטאטוס המשלוח במייל neruabm@gmail.com

13. שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה במייל neruabm@gmail.com

14. אחריות ושירות
האחריות למוצר מכסה חוסרים בקבלת המוצר.
האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 14 ימים מיום קבלת המוצר.
האחריות תקפה רק ללקוח המחזיק בידו הוכחת קניה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות אתר המכירות בכתובת https://nerya-studio.com/ או לכתובת הסטודיו.
סוג חומרי הגלם של המוצרים יכול להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו של המעצב- עובי המסגרות, סוגי החומרים וכדו

15. ברירת דין וסמכות שיפוט:
15.1. השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.

 

רשיונות שימוש בפונטים

רשיונות שימוש – פונטים
הסכם שימוש בסיסי
א. הגדרות ההסכם
"נריה סטודיו לעיצוב" – נריה בן משה, הרב משורר 16, פ”ת – מעצב טיפוסי האות ויוצר הפונטים.
"המשתמש" – הלקוח הרוכש את זכות השימוש בפונט מנריה סטודיו לעיצוב, לפי כל התנאים בהסכם זה.
"טיפוס האות" – עיצוב צורת האותיות שמהם קבצי הפונטים נוצרו.
"הפונטים" (fonts) – קבצי הפונטים שיצרתי על ידי טיפוסי האות. כל קובץ פונט מכיל אותיות, סימנים וספרות ותווים נוספים. ניתן להתקין את קבצי הפונט על גב מחשב, אתרי אינטרנט, טאבלטים וסמארטפונים.
זכות השימוש – זכות המשתמש בפונטים שהזמין הינה לפי כל התנאים וההתחיבויות המצוינים בהסכם זה. מוסכם כי אין למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות בעצמם.
אתר אינטרנט: מספר דפי אינטרנט הקושרים תחת דומיין (Domain) אחד.
ב. התחייבויות והגבלות
המשתמש מתחייב לא להעביר, לא למסור, לא למכור ולא להשכיר את קבצי הפונטים ואת זכות השימוש לשום גורם אחר שאינו זכאי לכך. הפצה או מכירה או מסירה של הקבצים מהווה עבירה על החוק ועל הסכם זה.
המשתמש מתחייב לא לבצע אף שינו בקבצי הפונטם ובטיפוסי האות שלא במסגרת השימוש העצמי וכן לא ליצור גרסאות אחרות שונות מאלו שעוצבו על ידי נריה סטודיו לעיצוב.
המשתמש מסכים כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש של הפונטים ללא רשות או הפרת זכויות היוצרים – הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ“ח – 1985) ובעולם.
ג. תנאי האחריות
המשתמש מצהיר כי הוא ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכו.
המשתמש נושא על עצמו את האחריות בבחירת הפונטים, ובשימוש בהם להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג. המשתמש מקבל אחריות לתוצאות השימוש בפונטים.
נריה סטודיו לעיצוב אינו אחראי לכל נזק שהוא בעקבות שימוש נכון או שגוי בפונטים, לרבות פגם או טעות בפונט מכל סוג.
נריה סטודיו לעיצובי אינו אחראי על אובדן הכנסה או זמן או הפסד רווח בעקבות שימוש בפונטים, לרבות פגם או טעות מכל סוג פונטים.
המשתמש סכם כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי נריה סטודיו לעיצוב בעקבות האמור בסעיף ג3.
ד. תנאי החזרים
המשתמש רשאי לקבל החזר כספי מרגע התשלום עד להורדת הפונט בפעם הראשונה, ובהחזר כספי זה תפוג זכות השימוש שלו בפונטים. לאחר ההורדה הראשונה של הפונט, המשתמש מבין כי אינו רשאי לקבל החזר מכיוון שקבצי הפונט כבר נמצאים בידיו והוא עלול לעשות בהם שימוש.

ה. העברת רשיון הפונט
לא ניתן להעביר את זכויות השימוש בקבצי הפונט לגורם אחר.

רשיון דסקטופ – התקנת הפונטים במחשב
בעל רשיון דסקטופ כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם להגדרות, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

א. בעל הרשיון יבחר אחת משתי האופציות הבאות:
1. היתר להתקין את קבצי הפונטים לעד 5 מחשבים נייחים באתר אחד בלבד. כל אדם אשר נמצא באותה הכתובת רשאי לעשות שימוש בפונטים בכפוף להגבלות שברשיון זה. מעבר לכמות התקנות זו נדרש אישור בכתב מנריה סטודיו לעיצוב.
2. היתר להתקין לעד 20 מחשבים ניידים/נייחים בלבד, בהם רק לבעל הרשיון מותר לעשות שימוש בפונטים.

ב. למשתמש ניתנת הרשות לערוך את צורות האותיות כדי לקבל עיצוב ספציפי כל עוד הוא עורך את ה-Path שהופק מהפונט ולא את קובץ הפונט עצמו.
יכול לקרות למשל בעיצוב לוגו שבו המעצב ירצה לבצע שינוי בנראות הטקסט.
למשתמש ניתנת הרשות להשתמש בפונטים במסמכים אינטרנטיים לאחר שהפונט הושטח.
ניתן להעביר קובץ PDF סגור לבתי דפוס או לגורם חיצוני אחר.
ג. במידה והמשתמש מעוניין למסור את קבצי הגרפיקה הפתוחים (AI, PSD, INDD) לבתי דפוס או לגורם אחר, הדבר אפשרי, אך חל איסור להעביר את קבצי הפונטים עצמם. אם לגורם החיצוני יש צורך ספציפי לגשת לצורת האותיות, יש לדאוג לכך שקווי המתאר של הפונט מושטחים, או לחלופין לדאוג לכך שהגורם החיצוני ירכוש רשיון שימוש עבור עצמו.

ד. רק למשתמש מותר לבצע את התקנות קבצי הפונטים במחשבים.
אין להחזיק להתקין או להשתמש בגופנים ללא קבלת רשיון מנריה סטודיו לעיצוב.

ה. רישיון זה אינו מקנה לבעל הרשיון זכות להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות. יש לרכוש רישיון שימוש מתאים לשם קבלת זכויות אלה.

רשיון וובפונט – פונט חי לאתרי אינטרנט
בעל רשיון וובפונט כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם להגדרות, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

א. "דומיין" (Domain): שם מתחם = כתובת אתר אינטרנט.
רשיון הוובפונט ישוייך לדומיין של בעל הרשיון.

"פונט חי" (Webfont): קבצי פונטים מסוימים שנועדו לתצוגה באתרי אינטרנט = פונט רשת.

ב. הרשיון מספק רשות שימוש בפונט החי בדומיין אחד בלבד ועד כ-1,000,000 צפיות בחודש.

רשיון זה לא מספק היתר שימור בדומיין אשר מספר הצפיות החודשי בו גדול מ-1,000,000. לשם כך, יש לבקש הצעת מחיר לקבלת רשיון וובפונט מורחב.

ג. ניתן להשתמש בפונט החי בדומיין נוסף לצורכי פיתוח, בתנאי שהגישה לדומיין זה סגורה.

ניתן להשתמש בפונט החי בכל סאב-דומיין שהוא תחת הדומיין הראשי עליו נכתב הרשיון.

נריה סטודיו לעיצוב יספק לבעל הרשיון קבצי פונט ספציפיים שמטרתם היא שימוש כפונט חי. יש להשתמש אך ורק בהם.

אין להעלות את קבצי הפונטים לכל צד שלישי אשר עלול להפיק פלט מן הקבצים (לרבות FontSquirrel).

אין להתבלבל ולהעלות קבצי פונטים של רשיון אחר מלבד קבצי הפונטים של הפונט החי שסיפק נריה סטודיו לעיצוב.

ד. אין להשתמש ברשיון ליותר מדומיין מאחד. יש לרכוש רשיון נוסף לכל דומיין.

הפרה של תנאי הסכם זה מהווה עילה לביטול ההסכם. במקרה של ביטול לא יהיה זכאי המשתמש לשום הגנה החלה מתוקף חוק הגנת הצרכן, ובאישור הסכם זה מתחייב המשתמש כי עליו למחוק את כל קבצי הפונט והגיבוי שברשותו.

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד השם ”נריה- סטודיו לעיצוב” וכן שם האתר , סימני המסחר (בין אם נרשמו ובים אם לא) הם כולם רכוש העסק בלב ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מראש.ליצירת קשר בנושא תקנון האתר – neruabm@gmail.com

© 2022 | כל הזכויות שמורות ל "נריה סטודיו לעיצוב" שעל ידי נריה בן משה 209126614

ט.ל.ח

תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.

תנאי השימוש באתר

דילוג לתוכן